شرکت دانش آوران فاتح
صفحه اصلی ارسال ایمیل افزودن به سایت های منتخب چک کردن ایمیل KCFF شرکت دانش آوران فاتح شرکت دانش آوران فاتح
شرکت دانش آوران فاتح
 
 
شرکت دانش آوران فاتح
 
 
شرکت دانش آوران فاتح
شرکت دانش آوران فاتح
 
 
شرکت دانش آوران فاتح
 
 
 
شرکت دانش آوران فاتح
 
لامهای انگل شناسی
 
توضيح محصول :
ردیف کد کالا شرح کالا به فارسی
1 A1 برش بافتی ندول اسپیرو سرکالوپی
2 A2 برش بافتی ندول اونکوسرکاشتر
3 A3 برش بافتی ندول هابرونما در معده اسب
4 A4 لام مونته لارو تریشین ( حاصل هضم عضله)
5 A5 لام مونته کپسول لاروی تریشین در عضله
6 A6 لام مونته کرم نابالغ همونکوس
7 A7 مقطع بافتی پنومونی کرمی
8 A8 مقطع کرم اسکاریس ماده
9 A9 مقطع کرم آسکاریس نر
10 A10 نمونه مری آلوده به کرم گونژیلونما
11 A11 کرم دیروفیلاریا در محلول الکلی
12 A12 کرم پارآسکاریس اکوروم ماده ( در محلول الکلی)
13 A13 کرم پاراآسکاریس اکوروم نر (داخل محلول الکلی)
14 A14 کرم توکساسکاریس لئونینا
15 A15 کرم توکسو کاراکتی در محلول الکلی
16 A16 کرم توکسوکارا کنیس در محلول الکلی
17 A17 کرم ستاریا اکینا در محلول الکلی
18 A18 کرم سینگاموس تراکئا در محلول الکلی
19 A19 کرم فیزالوپترا در الکل   
ردیف کد کالا شرح کالا به فارسی
20 A20 کرم ماده اسکریابینما نر
21 A21 کرم مونته استر تاژیا ماده
22 A22 کرم مونته دراشیا ( هابرنما) مگاستوما ماده
23 A23 کرم مونته آسترتاژیا آسترتاژیای نر
24 A24 کرم مونته آسترتاژیا تریفورکاتانر
25 A25 کرم مونته آسکاروپس ماده
26 A26 کرم مونته آسکاروپس نر
27 A27 کرم مونته آسکاریدیا گالی ماده
28 A28 کرم مونته آسکارید یاگالی نر
29 A29 نمونه مری آلوده به کرم گونژیلونما
30 A30 کرم مونته آمیدوستومم ماده
31 A31 کرم مونته آمیدوستومم نر
32 A32 کرم مونته آنسیناریا
33 A33 کرم مونته آنکیلوستوما
34 A34 کرم مونته آکواریا ماده
35 A35 کرم مونته آکواریا نر
36 A36 کرم مونته از استرونگلهای کوچک تک سمیان
37 A37 کرم مونته اسپیرو سرکالوپی
38 A38 کرم مونته استرتاژیا اکسیدنتالیس
39 A39 کرم مونته استراژیا سیرکمومسینکتا نر
40 A40 کرم مونته استرونژیلوس ادانتاتوس
41 A41 کرم مونته استرونژیلوس اکینوس
42 A42 کرم مونته استرونژیلوس ولگاریس نر
43 A43 کرم مونته استرونژیلوس ولگاریس ماده
44 A44 کرم مونته اسکریا بینما ماده
45 A45 کرم مونته اوزوفاگوستومم دنتاتوم
ردیف کد کالا شرح کالا به فارسی
46 A46 کرم مونته اوزوفاگوستومم ونولوزوم نر
47 A47 کرم مونته اوزوفاگوستومم ونولوزوم ماده
48 A48 کرم مونته اوکسی نما ماده
49 A49 کرم مونته اوکسی نما نر
50 A50 کرم مونته اکسیور ماده
51 A51 کرم مونته اکسیور نر
52 A52 کرم مونته اکسیوریس اکویی ماده
53 A53 کرم مونته اکسیوریس اکویی نر
54 A54 کرم مونته بونوستومم ماده
55 A55 کرم مونته بونوستومم نر
56 A56 کرم مونته پارابرونما ماده
57 A57 کرم مونته پارابرونما نر
58 A58 کرم مونته پروپس مریا
59 A59 کرم مونته پروتواسترونژیلوس ماده
60 A60 کرم مونته پروتواسترونژیلوس نر ( یا انتهای خلفی کرم)
61 A61 کرم مونته تترامرس ماده
62 A62 کرم مونته تریشوریس ماده
63 A63 کرم مونته تریشوریس نر
64 A64 کرم مونته تریکواسترونژیلوس اکسی آی نر
65 A65 کرم مونته تریکواسترونژیلوس پروبولوزوس نر
66 A66 کرم مونته تریکواسترونژیلوس ماده
67 A67 کرم مونته تریکواسترونژیلوس نر
68 A68 کرم مونته تریکواسترونژیلوس وتیرینوس نر
69 A69 کرم مونته تریکواسترونژیلوس کاپریکولا نر
70 A70 کرم مونته تریکواسترونژیلوس کولوبریفورمیس نر
71 A71 کرم مونته تریکوسفال ماده
ردیف کد کالا شرح کالا به فارسی
72 A72 کرم مونته تریکوسفال نر
73 A73 کرم مونته تلازیا ماده
74 A74 کرم مونته تلازیا نر
75 A75 کرم مونته دراشیا ( هابرونما) مگاستوما نر
76 A76 کرم مونته دیکتیو کالوس ماده
77 A77 کرم مونته دیکتیو کالوس ماده
78 A78 کرم مونته دیکتیو کالوس نر
79 A79 کرم مونته ریکتولاریا کاهیرنسیس
80 A80 کرم مونته ستاریا گاوی نر
81 A81 کرم مونته ستاریا گاوی ماده
82 A82 کرم مونته سوبولورا ماده
83 A83 کرم مونته سوبولورا نر
84 A84 کرم مونته شابرتیا ماده
85 A85 کرم مونته شابرتیا نر
86 A86 کرم مونته فیزالوپترا
87 A87 کرم مونته فیزوسفالوس ماده
88 A88 کرم مونته فیزوسفالوس نر
89 A89 کرم مونته گلوبوسفالوس ماده
90 A90 کرم مونته گلوبوسفالوس نر
91 A91 کرم مونته گونژیلونما ماده
92 A92 کرم مونته گونژیلونما نر
93 A93 کرم مونته مارشالاژیا ماده
94 A94 کرم مونته مارشالاژیا نر
95 A95 کرم مونته متااسترونژیلوس ماده
96 A96 کرم مونته متااسترونژیلوس نر
97 A97 کرم مونته نماتودایروس نر
98 A98 کرم مونته نماتودیرلا ماده
99 A99 کرم مونته نماتودیرلا نر

 

ردیف کد کالا شرح کالا به فارسی
100  A100 کرم مونته نماتودیروس ماده
101 A101 کرم مونته نماتودیروس اسپاتیگر نر
102 A102 کرم مونته نماتودیروس اوآراتیانوس نر
103 A103 کرم مونته نماتودیروس فیلیکولیس نر
104 A104 کرم مونته هابرونما موسکه ماده
105 A105 کرم مونته هابرونما موسکه نر
106 A106 کرم مونته هتراکیس ماده
107 A107 کرم مونته هتراکیس نر
108 A108 کرم مونته همونکوس ماده
109 A109 کرم مونته همونکوس نر
110 A110 کرم مونته کاپیلاریا ماده
111 A111 کرم مونته کاپیلاریا نر ( یا انتهای خلفی کرم)
112 A112 کرم مونته کملواسترونژیلوس نر
113 A113 کرم مونته کنتراسکوم
114 A114 کرم مونته کوپریا ماده
115 A115 کرم مونته کوپریا نر
116 A116 کرم نئوآسکاریس ویتولوروم در محلول الکلی
117 A117 برش بافتی شکمبه آلوده به پارامفیستومم
118 A118 برش بافتی کبد آلوده به دیکروسلیوم
119 A119 برش بافتی کبد آلوده به فاسیولا
120 A120 لام مونته اونیکولا
121 A121 لام مونته متاسرکر فاسیولا
122 A122 کرم مونته آپاتمون گراسیلیس
123 A123 کرم مونته آپاتمون ماینور
124 A124 کرم مونته اورنیتو بیلارزیا ماده
125 A125 کرم مونته اورنیتوبیلارزیا نر
ردیف کد کالا شرح کالا به فارسی
126  A126 کرم مونته اکینوپاریفیوم رکورواتوم
127 A127 کرم مونته اکینوستوما
128 A128 کرم مونته پارامفیستومم
129 A129 کرم مونته تراکئوفیلوس سمبیوس
130 A130 کرم مونته دیکروسلیوم
131 A131 کرم مونته شیستوزوما
132 A132 کرم مونته فاسیولا ژیگانتیکا
133 A133 کرم مونته فاسیولا ( نوزاد)
134 A134 کرم مونته فاسیولا هپاتیکا
135 A135 کرم مونته گاستروتیلاکس
136 A136 کرم مونته هیپودرائوم
137 A137 کرم مونته کارمیه ریوس
138 A138 کرم مونته کوتیلوفورون
139 A139 کرم مونته اورنیتوبیلارزیا نر + ماده
140 A140 اسکولکس تنیاساژیناتا
141 A141 اسکولکس دیپلیدیوم کنینوم
142 A142 اسکولکس رایتینا اکینوبوتریدا
143 A143 اسکولکس رایتینا تترا گونا
144 A144 اسکولکس رایتینا سیستی سیلوس
145 A145 اسکولکس غیر مسلح
146 A146 اسکولکس مزوسستوئیدس
147 A147 اسکولکس مسلح ( تنیا)
148 A148 اسکولکس کوانوتنیا اینفاندیبولوم
149 A149 برش بافتی بند آنوپلوسفالا
150 A150 برش بافتی سیستی سرکوس بوویس ( نوزاد تنیا ساژیناتا)
151 A151 برش بافتی کیست هیداتیک
152 A152 روده آلوده به کرم اکینوکوکوس داخل الکل
ردیف کد کالا شرح کالا به فارسی
153  A153 سنوروس سربرالیس ( نوزاد تنیا مولتی سپس )
154 A154 سیستی سرکوس تنیو کولیس در الکل ( نوزاد تنیا هیداتیژنا)
155 A155 شن هیداتیک ( پروتواسکولکس کیست هیداتیک)
156 A156 لام مونته کرم رایتینا سیستی سیلوس بند بارور
157 A157 نمونه ماکروسکوپی کرم آویتلینا در الکل
158 A158 نمونه ماکروسکپی کرم استلزیا در الکل
159 A159 نمونه ماکروسکپی کرم تنیا در الکل
160 A160 نمونه ماکروسکپی کرم مونیز یا در الکل
161 A161 نمونه ماکروسکوپی کرم هلیکومترا ژیاردی در الکل
162 A162 کرم آنوپلوسفالا در محلول الکلی
163 A163 کرم مونته آویتلینا بند بارور
164 A164 کرم مونته آویتلینا بند بالغ
165 A165 کرم مونته استلزیا بند بارور
166 A166 کرم مونته استلزیا بند بالغ
167 A167 رم مونته تنیا مولتی سپس بند بالغ
168 A168 کرم مونته تنیا ساژیناتا بند بارور
169 A169 کرم مونته تنیا ساژیناتا بند بالغ
170 A170 کرم مونته تنیا مولتی سپس بند بارور
171 A171 کرم مونته تنیا هیداتیژنا بند بارور
172 A172 کرم مونته تنیا هیداتیژنا بند بالغ
173 A173 کرم مونته دیپیلیدیوم کنینوم بند بالغ
174 A174 کرم مونته دیپلیدیوم کنینوم بند بارور
175 A175 کرم مونته رایتینا اکینوبوتریدا بند بالغ
176 A176 کرم مونته رایتینا اکینوبوتریدا بند بارور
ردیف کد کالا شرح کالا به فارسی
177  A177 کرم مونته رایتینا تتراگونا بند بارور
178 A178 کرم مونته رایتینا تتراگونا بند بالغ
179 A179 کرم مونته رایتینا سیستی سیلوس بند بالغ
180 A180 کرم مونته ژویکسیلا بند بالغ
181 A181 کرم مونته ژویکسیلا بند بارور
182 A182 کرم مونته مزوسستوئیدس بند بارور
183 A183 کرم مونته مزوسستوئیدس بند بالغ
184 A184 کرم مونته مونیز یا اکسپانزا بند بالغ
185 A185 کرم مونته مونیز یا اکسپانزا بند بارور
186 A186 کرم مونته مونیز یا بند نی بند بارور
187 A187 کرم مونته مونیز یا بند نی بند بالغ
188 A188 کرم مونته هلیکومترا ژیاردی بند بارور
189 A189 کرم مونته هلیکومتراژیاردی بند بالغ
190 A190 کرم مونته هیمنولپیس ( کرم کامل)
191 A191 کرم مونته هیمنولپیس بند بارور
192 A192 کرم مونته هیمنولپیس بند بالغ
193 A193 کرم مونته کوانو تنیا اینفاندیبولوم بند بالغ
194 A194 کرم مونته کوانو تنیا اینفاندیبولوم بند بارور
195 A195 کرم مونته اکینوکوکوس گرانولوزوس
196 A196 لام مونته تخم حاوی لارو دیکتیو کالوس
197 A197 لام مونته تخم لینگوآلوتا سراتا
198 A198 لام مونته تخم کرم اورنیتوبیلارزیا
199 A199 لام مونته تخم کرم اکسیور
200 A200 لام مونته تخم کرم دیپلیدیوم ( داخل بند)
201 A201 لام مونته تخم کرم فاسیولا
202 A202 لام مونته تخم کرم آسکاریدیا گالی
ردیف کد کالا شرح کالا به فارسی
203 A203 لام مونته تخم کرم آسکاریس سووم
204 A204 لام مونته تخم کرم آسکاریس لمبریکوئیدس
205 A205 لام مونته تخم کرم اسکریابینما اوویس
206 A206 لام مونته تخم کرم اکسیوریس اکوئی
207 A207 لام مونته تخم کرم پارآسکاریس اکوروم
208 A208 لام مونته تخم کرم پارامفیستومم
209 A209 لام مونته تخم کرم تریشوریس
210 A210 لام مونته تخم کرم تنیا
211 A211 لام مونته تخم کرم تنیا واجد جنین شش قلابی
212 A212 لام مونته تخم کرم توکسا آسکاریس لئونینا
213 A213 لام مونته تخم کرم توکسوکارا ( کتی و کنیس)
214 A214 لام مونته تخم کرم دیوکتوفیمارناله
215 A215 لام مونته تخم کرم دیکروسلیوم
216 A216 لام مونته تخم کرم رایتینا
217 A217 لام مونته تخم کرم سینگاموس
218 A218 لام مونته تخم کرم شیستوزوما
219 A219 لام مونته تخم کرم مونیز یا اکسپانزا
220 A220 لام مونته تخم کرم مونیز یا بندنی
221 A221 لام مونته تخم کرم نئوآسکاریس
222 A222 لام مونته تخم کرم هلیکوکترا ژیاردی
223 A223 لام مونته تخم کرم کاپیلاریا
224 A224 لام مونته تخم کرمهای فاسیولا + دیکروسلیوم
225 A225 لام مونته تخم کرمهای فاسیولا + دیکروسلیوم
ردیف کد کالا شرح کالا به فارسی
226 A226 لام مونته لارو مرحله سوم کرم همونکوس
227 A227 لام مونته لارو کرمهای ریه
228 A228 لام مونته میکروفیلر اونکوسرکا
229 A229 لام مونته میکروفیلر دیروفیلاریا ( نتیجه آزمایش نات)
230 A230 لام مونته کرمهای آزاد زی ( فری لوینگ)
 
برداشت فايل دریافت فایل توضیحات:
 
 
جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید
     
     
     
 
شرکت دانش آوران فاتح
 
شرکت دانش آوران فاتح
وزارت راه و ترابری
CFF
Eapa
FHWA
DAV انجمن آسفالت آلمان
 
ساير پیوندها
شرکت دانش آوران فاتح
مهم آن است که هرگز از پرسش باز نه‌ایستیم.
 
البرت انیشتین
شرکت دانش آوران فاتح
 
 
شرکت دانش آوران فاتح
 
web: www.dafco.ir |  mail: info@dafco.ir
 
صفحه اصلی | درباره شرکت | معرفی خدمات | پیوند به سایت های دیگر | بخش دانلود | معرفی محصولات | تماس با شرکت
 
. کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت دفکو می باشد